Procedura zwrotu

1. PROCEDURA ZWROTU KONSUMENCKIEGO

Klient będący konsumentem w rozumieniu art 22 (1) kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym nocne-loty.pl produktów w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z dokumentem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres 

Procedura zwrotu

1. PROCEDURA ZWROTU KONSUMENCKIEGO

Klient będący konsumentem w rozumieniu art 22 (1) kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym nocne-loty.pl produktów w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z dokumentem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Black Diamond Nip: 7792382327 Plac Kwiatowy 53/1 Tulce,

63-004, Tulce, lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres

kontakt@nocne-loty.pl

Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy towar niezwłocznie na adres: Black Diamond Plac Kwiatowy 53/1 63-004, Tulce, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient (Konsument) ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Produkt powinien zostać zwrócony w stanie NIENARUSZONYM. W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres kontakt@nocne-loty.pl. Sprzedawca zaleca w tym przypadku również spisanie stosownego protokołu szkody przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). W takim przypadku Klient (Konsument) może, zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Klient (Konsument) ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta rekompensaty finansowej lub (Konsumenta) odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

2. PROCEDURA WARUNKOWEGO ZWROTU PRZY ZAKUPIE „NA FIRMĘ”

Z opisanego wyżej w pkt 1 uprawnienia (zwrot konsumencki) nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. Sprzedawca w drodze wyjątku może zgodzić się na przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art 22(1) kc w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki, pod warunkiem odesłania w tym terminie produktu w oryginalnym opakowaniu, kompletnego, nieuszkodzonego, bez śladów użytkowania, z kompletem dokumentów sprzedażowych i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy podanym poniżej w załączniku. Klient powinien się zwrócić z zapytaniem o możliwość warunkowego przejęcia zwrotu (telefonicznie lub mailowo) do czasu upływu powyższego terminu lub uprzednio przed dokonaniem zakupu.

W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Klient równocześnie powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres

kontakt@nocne-loty.pl

Pobierz formularz zwrotu >>

Kopię protokołu należy dołączyć do dokumentów związanych ze zwrotem. W takim przypadku Klient może, zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”.

Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z kompletem dokumentów, o których mowa wyżej przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie niekompletny, uszkodzony, bądź nosić ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu. Odmowa nie ma zastosowania w przypadku gdy uszkodzenie zostało stwierdzone i odpowiednio udokumentowane protokołem szkody jak to opisano powyżej.

WAŻNE! Konsument ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy

 

 

Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACJI

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, prosimy kierować na adres

kontakt@nocne-loty.pl

(w tytule prosimy podać numer zamówienia) lub listownie na adres: Black Diamond Nip: 7792382327Plac Kwiatowy 53/1 63-004, Tulce

Prosimy załączyć:

dokładny opis oraz zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone,

przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

informację czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;

kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona

możesz żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny sprzedawca, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres (pocztowy lub poczty elektronicznej – w zależności od sposobu złożenia reklamacji) lub w inny podany przez Klienta sposób. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: BLACK DIAMOND Plac Kwiatowy 53/1 63-004, Tulce.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W celu odesłania towaru należy go rozmontować (dotyczy produktów, które podlegają montażowi), spakować w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Na przesyłce należy nakleić pomarańczową naklejkę z napisem REKLAMACJA i wpisać nr zamówienia.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy jednak wszelkich starań by zdjęcia na stronie bardzo precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora mogą to nieznacznie komplikować i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.

 

Pobierz formularz reklamacji >>

 , lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres

kontakt@nocne-loty.pl

Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy towar niezwłocznie na adres: BLACK DIAMOND Plac Kwiatowy 53/1 63-004, Tulce, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient (Konsument) ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Produkt powinien zostać zwrócony w stanie NIENARUSZONYM. W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres kontakt@nocne-loty.pl. Sprzedawca zaleca w tym przypadku również spisanie stosownego protokołu szkody przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). W takim przypadku Klient (Konsument) może, zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Klient (Konsument) ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta rekompensaty finansowej lub (Konsumenta) odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

2. PROCEDURA WARUNKOWEGO ZWROTU PRZY ZAKUPIE „NA FIRMĘ”

Z opisanego wyżej w pkt 1 uprawnienia (zwrot konsumencki) nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. Sprzedawca w drodze wyjątku może zgodzić się na przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art 22(1) kc w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki, pod warunkiem odesłania w tym terminie produktu w oryginalnym opakowaniu, kompletnego, nieuszkodzonego, bez śladów użytkowania, z kompletem dokumentów sprzedażowych i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy podanym poniżej w załączniku. Klient powinien się zwrócić z zapytaniem o możliwość warunkowego przejęcia zwrotu (telefonicznie lub mailowo) do czasu upływu powyższego terminu lub uprzednio przed dokonaniem zakupu.

W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Klient równocześnie powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres

kontakt@nocne-loty.pl

Pobierz formularz zwrotu >>

Kopię protokołu należy dołączyć do dokumentów związanych ze zwrotem. W takim przypadku Klient może, zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”.

Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z kompletem dokumentów, o których mowa wyżej przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie niekompletny, uszkodzony, bądź nosić ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu. Odmowa nie ma zastosowania w przypadku gdy uszkodzenie zostało stwierdzone i odpowiednio udokumentowane protokołem szkody jak to opisano powyżej.

WAŻNE! Konsument ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy

 

 

Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACJI

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, prosimy kierować na adres

kontakt@nocne-loty.pl

(w tytule prosimy podać numer zamówienia) lub listownie na adres: Black Diamond Nip: 7792382327Plac Kwiatowy 53/1 63-004, Tulce

Prosimy załączyć:

dokładny opis oraz zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone,

przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

informację czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;

kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona

możesz żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny sprzedawca, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres (pocztowy lub poczty elektronicznej – w zależności od sposobu złożenia reklamacji) lub w inny podany przez Klienta sposób. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: BLACK DIAMOND Plac Kwiatowy 53/1 63-004, Tulce.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W celu odesłania towaru należy go rozmontować (dotyczy produktów, które podlegają montażowi), spakować w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Na przesyłce należy nakleić pomarańczową naklejkę z napisem REKLAMACJA i wpisać nr zamówienia.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy jednak wszelkich starań by zdjęcia na stronie bardzo precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora mogą to nieznacznie komplikować i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.

 

Pobierz formularz reklamacji >>